Zakres tematyczny

Celem studium jest zapoznanie słuchaczy z najnowszymi osiągnięciami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii - stosowanymi rozwiązaniami energetycznymi w obszarze energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej, małej energetyki wodnej a także wykorzystania biomasy oraz przedstawieniem roli odnawialnych źródeł energii w gospodarce światowej a następnie Polski, a także uwarunkowań prawnych dotyczących wprowadzenia tych źródeł oraz skutków ekologicznych. Słuchacie studiów podyplomowych "Odnawialne źródła energii" są merytorycznie przygotowani do rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Posiadają wiedzę o technologiach i zarządzaniu w zakresie odnawialnych źródeł energii w celu pokrycia zapotrzebowania na energię na poziomie gospodarstwa domowego jak i społeczności lokalnej (gminy) (przygotowanie fachowców w zakresie OZE).

Kończąc studia podyplomowe absolwent będzie posiadał kompetencje do pracy w firmach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem systemów OZE/URE, w biurach projektowych, zakładach energetycznych, koncernach energetycznych, na stanowiskach specjalistów ds. energetycznych, w samorządowych jednostkach administracji, w sektorach budowlanym czy doradczym.

Program studiów obejmuje 282 godzin zajęć zorganizowanych oraz przygotowanie pracy dyplomowej, w tym: 115 godzin wykładów, 90 godzin (ćwiczeń - projekt -laboratorium), 56 godzin zajęć terenowych, 21 godzin pracy w grupie seminaryjnej. Praca końcowa polega na samodzielnym opracowaniu, pod kierunkiem promotora, wybranego tematu. Studia kończą się pracą dyplomową.

Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia STUDIÓW PODYPLOMOWYCH wg wzoru ustalonego przez MEN, wydane i podpisane przez Rektora UZ i Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Podstawą uzyskania świadectwa ukończenia studiów jest uzyskanie ogółem 70 punktów ECTS w wyniku zaliczenia przedmiotów, zdanie egzaminów przewidzianych w programie studiów oraz zdanie egzaminu dyplomowego, podczas którego studenci wykazują się wymaganiem poziomem wiedzy.

Program do pobrania w formacje PDF:
Ramowy program studiów podyplomowych


MENU